Media

Rozmai Media Center

Rozmai Media Center, translation agency (Kyiv, Ukraine). Translations by Hanna Stembkovska, Yuri Silvestrov, Maryna Poltavska, Oleksiy Popov.
Edited by Vadym Kastelli.

Gnoses

im Gnosmos

als Text

im Gnosmos

als Text

Neueste Gnosen
„Geh hin, ich weiß nicht wohin“, Foto © Andrey Ivanov (All rights reserved)